Fakta

Menneskehandel til tvangsarbejde - fakta og lovgivning

I stort set alle EU lande har der i de seneste år været en stigning i sager om tvangsarbejde. Dette gælder også Danmark, hvor der fra 2009 til 2014 er identificeret 36 personer som ofre for menneskehandel til forskellige former for tvangsarbejde.

Der er udsigt til, at denne tendens vil fortsætte i takt med at flere bliver opmærksomme på problematikken og rapporterer deres mistanke til myndighederne, herunder Center mod Menneskehandel. Det stigende antal sager i udlandet og i Danmark understreger, at problematikken kan være en risiko for danske virksomheder.

Hvad er menneskehandel til tvangsarbejde?
Menneskehandel og tvangsarbejde er defineret i henholdsvis Straffeloven §262a, stk. 1 (se boks) og ILO Konventionen 29, men i praksis er der ofte tale om, at en person bliver snydt og bedraget (vildfarelse) til at acceptere et arbejdsforhold, som efterfølgende viser sig at være anderledes og værre end oprindeligt lovet. Dvs. at personen ikke har tilbudt sig frivilligt, fordi han/ hun ikke kendte de reelle arbejdsforhold. Når personen vil forlade dette arbejde, kan han/hun ikke gøre det uden at blive udsat for trusler i form af straf, repressalier og negative konsekvenser for den enkelte arbejder, hvis arbejdet ikke udføres. 

Det kan fx være direkte fysiske trusler eller trusler om ikke at få udbetalt allerede optjent løn m.v. Forhold der medfører, at personen føler sig tvunget til at fortsætte et arbejdsforhold og en udnyttelsessituation, som han/hun under normale omstændigheder ville have forladt.

Straffeloven § 262a, stk. 1

MENNESKEHANDEL: "For menneskehandel straffes med fængsel indtil 10 år den, der rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes eller har været anvendt a) ulovlig tvang efter § 260, b) frihedsberøvelse efter § 261, c) trusler efter § 266; d) retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller anden utilbørlig fremgangsmåde med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, med pornografisk optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer."

Definition af menneskehandel: Center mod Menneskehandel.

Tvangsarbejde
 

Den internationale arbejdsorganisation (ILO) estimerer, at der globalt er 20,9 mio. mennesker i tvangsarbejde. Heraf er 68 % udnyttet i sektorer i det private erhvervsliv, mens 22 % er udnyttet i prostitution.

Inden for EU skønner ILO, at der er 880.000 ofre for tvangsarbejde, hvor ca. 70 % (610.000) vurderes at være udnyttet i forskellige sektorer i det private erhvervsliv.

I Danmark er 36 personer mellem 2009 - 2014 vurderet som ofre for menneskehandel til tvangsarbejde.

ILO-konventionen


TVANGSARBEJDE: 
Det fremgår af forarbejderne til § 262a, at udtrykket ’tvangsarbejde’ skal tolkes ud fra ILO’s konvention nr. 29 og 105 om tvangsarbejde:

Ethvert arbejde eller enhver bistandsydelse, der kræves af en person under trussel om hvilken som helst straf, og til hvilket
den pågældende person ikke har tilbudt sig frivilligt.
 

ILO-konvention nr. 29, artikel 2 (1), 1930